APD Ceresium Bisustum

APD Ceresium Bisustum

rif.savio gianluigi 347/2541657

Presidente Marco Basilico 

indirizzo postale c/o Ciccarino Raffaele Via degli Alpini, 10 Porto Ceresio 

Marco Basilico

IBAN

79B056965042000000302X50

Via degli Alpini, 10 21050 Porto Ceresio

0332/920182